Người Dân Ngày Càng Coi Trọng Sức Khoẻ, Doanh Thu Bảo Hiểm Mảng Này Tăng 30% Trong 9 Tháng đầu Năm 2022 - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm Người dân ngày càng coi trọng sức khoẻ, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

Người dân ngày càng coi trọng sức khoẻ, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

by Tài chính Tín Dụng

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2022 ghi nhận bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 32,8%) về doanh thu.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 49.792 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ 2021 (năm 2021 tăng trưởng 1,8% so với năm 2020).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 32,8%, doanh thu đạt 16.347 tỷ đồng tăng 29,5% so với cùng kỳ, bồi thường 5.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31%.

Người dân ngày càng coi trọng sức khoẻ, doanh thu bảo hiểm mảng này tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2022

 (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ IAV)

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 13.040 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26,2% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 17,2% so với cùng kỳ, bồi thường 6.126 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 3.221 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5%, tăng 14,6% so với cùng kỳ, bồi thường 562 tỷ, tỷ lệ bồi thường 17,4%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.819 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19,7%, bồi thường 5.564 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 56,7 %

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.075 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,2%, giảm 1,7% so với cùng kỳ, bồi thường 1.804 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,7%

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 6.988 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, bồi thường 1.391 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,9%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 5.205 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,5%, tăng 19%, bồi thường 792 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15,2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.782 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,6%, tăng 46,9% so với cùng kỳ, bồi thường 599 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33,6%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 2.372 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng trưởng so với cùng kỳ 17,4%, bồi thường 457 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,3%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 2.060 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,1%, tăng trưởng 11,7%, bồi thường 764 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 37,1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 1.136 tỷ đồng tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ, bảo hiểm hàng không 784 tỷ đồng, tăng 27,8%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 630 tỷ đồng; tăng 8,7%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 294 tỷ đồng tăng 63,4%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 32 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 28 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Về bồi thường bảo hiểm gốc, tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 9 tháng đầu khoảng 15.954 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường), tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 32%, cao hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2021 (30,1%).

Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là bảo hiểm xe cơ giới (47%), bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (37.1%), bảo hiểm sức khỏe (31%).

IAV cho biết trong tổng số 30 doanh nghiệp hội viên, có 20 doanh nghiệp bảo hiểm và một chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 9 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận