Nhận Thu Nhập Bất Thường Từ Cổ Tức, Lợi Nhuận Tài Chính Quý III Của Bảo Hiểm Bảo Minh Tăng Gấp Rưỡi Cùng Kỳ
Trang chủ Bảo hiểm Nhận thu nhập bất thường từ cổ tức, lợi nhuận tài chính quý III của Bảo hiểm Bảo Minh tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Nhận thu nhập bất thường từ cổ tức, lợi nhuận tài chính quý III của Bảo hiểm Bảo Minh tăng gấp rưỡi cùng kỳ

by Tài chính Tín Dụng

Công ty Bảo hiểm này cho biết nhờ nhận được khoản cổ tức từ Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp nên lợi nhuận hoạt động tài chính tăng gấp rưỡi cùng kỳ, đưa lợi nhuận quý III lên hơn 85 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo Minh (Mã: BMI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 257 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 30,5% so với cùng kỳ với 203 tỷ đồng. Lợi nhuận từ mảng tài chính mang về hơn 150 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh tăng 38,3% so với cùng kỳ, riêng khoản lợi nhuận từ mảng tài chính tăng gấp rưỡi với hơn 80 tỷ đồng.

Theo giải trình, trong quý III công ty nhận được khoản cổ tức từ Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp, đây là khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nên càng làm gia tăng biến động lợi nhuận sau thuế so với quý III/2022.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 3.242 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận thu nhập bất thường từ cổ tức, lợi nhuận tài chính quý III của Bảo hiểm Bảo Minh tăng gấp rưỡi cùng kỳ

  Kết quả kinh doanh của Tổng CTCP Bảo Minh.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của công ty đạt 7.194 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng 11,7% lên 247 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty giảm 2,2% xuống 3.043 tỷ đồng, bao gồm gần 108 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu (tăng 6,3% so với đầu năm) và 2.972 tỷ đồng là các khoản đầu tư khác (chiếm tỷ trọng 97%).

Trong 9 tháng đầu năm, công ty cũng bỏ ra 36,8 tỷ đồng để trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn.

Chi tiết đầu tư ngắn hạn, dài hạn của Bảo hiểm Bảo Minh

Nhận thu nhập bất thường từ cổ tức, lợi nhuận tài chính quý III của Bảo hiểm Bảo Minh tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Nhận thu nhập bất thường từ cổ tức, lợi nhuận tài chính quý III của Bảo hiểm Bảo Minh tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Nguồn: BCTC Bảo Minh.

Bên cạnh đó, các khoản mục đầu tư dài hạn tăng 5,9% lên 387 tỷ đồng, bao gồm đầu tư vào cổ phiếu, công ty liên doanh liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác.

Trong đó khoản mục đầu tư tài chính dài hạn khác tăng 13,4% so với cuối năm trước lên 186 tỷ đồng và chiếm 48,2% trong các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Bên cạnh đó, công ty cũng bỏ ra 145,3 tỷ đồng và 57,6 tỷ đồng đầu tư lần lượt vào công ty liên doanh liên kết và cổ phiếu. Công ty cũng gia tăng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (2,7 tỷ đồng) trong 9 tháng đầu năm.

Nhận thu nhập bất thường từ cổ tức, lợi nhuận tài chính quý III của Bảo hiểm Bảo Minh tăng gấp rưỡi cùng kỳ

  Một số chỉ tiêu của Tổng CTCP Bảo Minh.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận