Nhân Viên Ngân Hàng Bán Bảo Hiểm Phải Ghi âm Nội Dung Tư Vấn Và Lưu Trong Thời Hạn ít Nhất 5 Năm Theo Dự Thảo Mới - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn và lưu trong thời hạn ít nhất 5 năm theo dự thảo mới

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn và lưu trong thời hạn ít nhất 5 năm theo dự thảo mới

by Tài chính Tín Dụng

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm,toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm, nhân viên TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được ghi âm và lưu tại trong thời hạn ít nhất 5 năm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Trong đó, điều 26 quy định toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm, nhân viên tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được ghi âm và lưu tại TCTD trong thời hạn ít nhất 5 năm.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện kiểm tra độc lập nội dung cung cấp thông tin và tư vấn của nhân viên TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi quyết định phát hành hợp đồng. Trong đó, phải có nội dung để kiểm tra việc khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm là trên cơ sở tự nguyện.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng tư vấn bảo hiểm của các nhân viên của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kịp thời phối hợp với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm tra, rà soát, xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc tư vấn của nhân viên của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và xử lý vi phạm (nếu có).

Định kỳ hàng tháng, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm khai thác mới, doanh thu phí bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện.

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn và lưu trong thời hạn ít nhất 5 năm theo dự thảo mới

 (Ảnh minh họa)

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện ký thêm hợp đồng đại lý cá nhân nhằm thực hiện hoạt động đại lý trên cùng một hợp đồng bảo hiểm với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm cần quy định rõ phạm vi, nội dung và khối lượng công việc do đại lý cá nhân và đại lý tổ chức để làm cơ sở thanh toán các khoản chi theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý.

Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm không được ký thêm hợp đồng đại lý cá nhân đối với các cá nhân là nhân viên của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang là đại lý bảo hiểm của chính doanh nghiệp bảo hiểm đó.

Ngoài ra, một số nội dung đáng chú ý khác như tại điều 19, quy định về tài liệu minh họa bán hàng của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng phải đảm bảo một số yêu cầu.

Cụ thể, bảng minh hoạ phải có sự chấp thuận của chuyên gia tính toán về các giả định dùng để tính toán trước khi sử dụng để cung cấp cho bên mua bảo hiểm; tài liệu minh họa bán hàng không được sử dụng các giả định hoặc mức lãi suất minh họa làm cho bên mua bảo hiểm kỳ vọng không thực tế vào số tiền có thể nhận được trong tương lai.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM cũng đã có văn bản yêu cầu các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thành phố thực hiện theo chỉ đạo của NHNN liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đại lý bảo hiểm.

Theo đó, mỗi ngân hàng rà soát toàn bộ mạng lưới của mình, xử lý nghiêm những trường hợp “ép” khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, đảm bảo phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng vay vốn theo đúng quy định.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận