Bảo Hiểm Bảo Minh Lãi Trước Thuế 343 Tỷ đồng Năm 2022, Tăng 12% So Với Năm Trước - Tài Chính Tín Dụng - Chia Sẽ Kiến Thức Tài Chính
Trang chủ Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo Minh lãi trước thuế 343 tỷ đồng năm 2022, tăng 12% so với năm trước

Bảo hiểm Bảo Minh lãi trước thuế 343 tỷ đồng năm 2022, tăng 12% so với năm trước

by Tài chính Tín Dụng

Bảo hiểm Bảo Minh công bố lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 343,3 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng gần gấp rưỡi, trong khi lợi nhuận hoạt động tài chính lại giảm 23% so với năm trước.

Tổng CTCP Bảo Minh (Mã: BMI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 343,3 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước.

Trong đó, lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng gần gấp rưỡi so với năm trước, đạt 290,4 tỷ đồng. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.496 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ mảng tài chính lại giảm gần 23% so với năm trước xuống 183,6 tỷ đồng do doanh thu tại mảng này giảm 1% trong khi chi phí hoạt động tài chính lại tăng 67,8% lên 127,5 tỷ đồng.

Tính riêng quý IV, lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính giảm gần 58% xuống 33,6 tỷ đồng. Trong khi đó lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 164% lên 87,3 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 17%.

Do đó lợi nhuận trước thuế quý IV vẫn ghi nhận tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 86,3 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bảo Minh lãi trước thuế 343 tỷ đồng năm 2022, tăng 12% so với năm trước

  Kết quả kinh doanh của Tổng CTCP Bảo Minh.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 6.923 tỷ đồng, giảm 6,3% so với đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền cũng giảm 23,5% xuống 169 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tăng 5,5% lên 3.281 tỷ đồng, bao gồm 98,5 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu (giảm 3% so với đầu năm) và 3.227 tỷ đồng là các khoản đầu tư khác (tăng 7,2% so với đầu năm).

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 31% so với đầu năm, trong đó bao gồm 145,3 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, 57,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu và 51,7 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác (giảm 68% so với đầu năm).

Bảo hiểm Bảo Minh lãi trước thuế 343 tỷ đồng năm 2022, tăng 12% so với năm trước

  Một số chỉ tiêu của Tổng CTCP Bảo Minh.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận