Bảo Hiểm Sức Khỏe Chiếm 31% Thị Trường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
Trang chủ Bảo hiểm Bảo hiểm sức khỏe có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 31% thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm sức khỏe có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 31% thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

by Tài chính Tín Dụng

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1 % so với cùng kỳ,  với bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Screen Shot 2022 08 16 At 155826 20220816155917619

Nguồn: DB tổng hợp theo IVA.

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 31,1%, tăng 21,6% so với cùng kỳ, bồi thường 3.068 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,2%.

Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 9.367 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,7% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10% so với cùng kỳ, bồi thường 3.732 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 39,8%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.356 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7 %, tăng 11,8% so với cùng kỳ, bồi thường 346 tỷ, tỷ lệ bồi thường 14,7%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.010 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,8%, bồi thường 3.386 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 48,3%.

Doanh thu bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt 4.314 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,8%, giảm 2,1%, bồi thường 976 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,6%.

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ đạt 4.612 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,7%, tăng trưởng 24,3%, bồi thường 996 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21,6%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.516 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 26%, bồi thường 612 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17,4%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.096 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2%, tăng 19,2% so với cùng kỳ, bồi thường 383 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35%.

Doanh thu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 1.603 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,7%, tăng trưởng 16,9%, bồi thường 318 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,8%.

Doanh thu bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.435 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.2%, tăng trưởng 8,9%, bồi thường 441 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,7%.

Ngoài ra, các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 802 tỷ đồng tăng trưởng 14,7%; bảo hiểm hàng không 497 tỷ đồng, tăng 36%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 433 tỷ đồng, tăng 2,7%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 166 tỷ đồng, tăng 39,5%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 29 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 15 tỷ đồng, giảm 5,1 % so với cùng kỳ.

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận